υπηρεσίες

Topo Surveys & GIS

Τοπογραφικές εφαρμογές
 • Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για:
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Συμβολαιογραφικές πράξεις
  • Χαρακτηρισμό δασαρχείου
  • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
  • Καθορισμό ρεμάτων
 • Πράξεις εφαρμογής
 • Διορθωτικές πράξεις εφαρμογής
 • Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
 • Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων αναλογισμού
 • Τροποποιήσεις εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων
 • Οριοθετήσεις ιδιοκτησιών
 • Μελέτες κατάτμησης και διανομής ιδιοκτησιών
 • Κτηματολόγιο - Διορθωτικές πράξεις
 • Υψομετρικές μελέτες-Χωροσταθμήσεις
 • Εφαρμογές GPS
 • Ειδικές αποτυπώσεις
 • Τοπογραφική υποστήριξη έργων οδοποιίας
 • Τοπογραφική υποστήριξη κτιριακών έργων
 • Τοπογραφική υποστήριξη εργοταξίων
Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών
 • Διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωγραφικών – χωρικών βάσεων δεδομένων
 • Ψηφιακή χαρτογραφία - Ανάπτυξη θεματικών χαρτών