υπηρεσίες

Property Development
and Investment

Ανάπτυξη ακινήτων
 • Οικονομική και τεχνική διαχείριση κτιριακών έργων
  • Μελέτη σκοπιμότητας
  • Έλεγχος και διαχείριση μελετών
  • Φωτορεαλιστικά μοντέλα
  • Χρονικός προγραμματισμός
  • Ποιοτικός έλεγχος
 • Επίβλεψη κτιριακών έργων
  • Προμετρήσεις
  • Μελέτη εφαρμογής
  • Επιστασία
  • Ενδιάμεσες και τελικές επιμετρήσεις
 • Κατασκευή κτιριακών έργων
  • Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών
  • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
Επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία
 • Σύνθεση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίου ακινήτων
 • Μακροοικονομική και μικροοικονομική ανάλυση της αγοράς
 • Επιχειρηματικός / επενδυτικός έλεγχος έργων ακινήτων
  • Μελέτη βιωσιμότητας επένδυσης / αξιοποίησης ακινήτων
  • Master Plan έργων ακινήτων
  • Έρευνα κτηματαγοράς
 • Οικονομική, τεχνική, νομική διερεύνηση έργων ακινήτων
  • Εκτίμηση ακινήτων
  • Χρηματοδότηση και Χρηματοοικονομική ανάλυση
  • Πολεοδομικός έλεγχος
  • Νομικός έλεγχος
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης ακινήτων