υπηρεσίες

Engineering

Οικοδομικές άδειες
 • Τοπογραφική μελέτη
 • Αρχιτεκτονική μελέτη
 • Στατική μελέτη
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων
 • Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη αερίων καυσίμων
 • Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας
 • Μελέτη θερμομόνωσης
Εφαρμογές κτηματολογίου
 • Προετοιμασία φακέλου
 • Νομική υποστήριξη
 • Διορθωτικές πράξεις
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων με αρμόδιες αρχές
Εφαρμογές πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας
 • Προετοιμασία φακέλου
 • Νομική υποστήριξη
 • Διεκπεραίωση υποθέσεων με αρμόδιες αρχές
Περιβαλλοντικές μελέτες
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα και προγράμματα
 • Μελέτες στρατηγικών περιβαλλοντικών εκτιμήσεων
 • Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες